Regulamin sklepu internetowego lunfardo.pl

Obowiązuje od 25 maja 2018 roku


1. REGULACJE WSTĘPNE


1.1. Sklep Internetowy Lunfardo, działający pod adresami podanymi w pkt. 1.2. zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę  Anna Kaczmarczyk Lunfardo z siedzibą w Paczółtowicach 302, gmina Krzeszowice, Polska, NIP 5130030516, REGON 123145750 .
1.2. Sklep dostępny jest pod adresami:
- http://lunfardo.pl/pl/ – wersja w języku polskim
- http://lunfardo.pl/en/– wersja w języku angielskim


1.3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
- Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu;
- Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Sklepie;
- Zamawiający - Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany, który złożył zamówienie w Sklepie.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Do złożenia zamówienia konieczne jest wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie w kształcie obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

2.2. Przed dokonaniem zakupu Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

2.3. Regulamin może ulec zmianie. Każda zmiana będzie publikowana na stronie Sklepu w zakładce Regulamin. Informacja o zmianie Regulaminu udostępniana będzie 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2.4. W razie, gdy Użytkownik Zarejestrowany, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie obsługę Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Informację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Sklepu podany w zakładce Kontakt.

2.5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Sklepem zgodnie z prawem polskim.

2.6. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terenie całego świata.

2.7. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 

 

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW


3.1. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem podstawowym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza na stronie Sklepu.

3.2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż indywidualne ustawienia komputera mogą powodować nieznaczne różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

3.3. Kupując jeden z produktów w sklepie lunfardo.pl, Klient przyjmuje do wiadomości, iż produkt wymaga określonej dbałości, aby zachować satysfakcjonującą jakość i stan wyjściowy produktu. Do każdego produktu dołączana jest instrukcja prania oraz prasowania produktu. Zaleca się stosowanie do zaleceń instrukcji w celu zachowania satysfakcjonującej jakości produktu.

3.4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3.5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.6. Zamawiający dokonuje wyboru określonego produktu z katalogu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu i dodaje go do wirtualnego koszyka. Zamówienie jest skuteczne, gdy Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail a także dokona opłaty wskazanej przez system podczas procesu składania zamówienia. 

3.7. Składając zamówienie, Zamawiający zamawia i potwierdza warunek zapłaty za zamówienie w celu jego realizacji. 

3.8. Złożenie zamówienia jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem. 

3.9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 3.10. W przypadku kiedy indywidualne wymiary Klienta nie mieszczą się w skali zamieszczonej w dziale „Tabela Rozmiarów”, klient wybiera produkt z katalogu w rozmiarze najbardziej zbliżonym do jego wymiarów. W procesie dokonywania zamówienia, po wprowadzeniu danych adresowych, klient ma możliwość wpisania dokładnych wymiarów w polu : „Komentarze do Twojego zamówienia”. 

3.11. Ceny podawane na stronie Sklepu zawierają podatek VAT.

3.12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą potwierdzonych zamówień. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

3.13. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego.

3.14 W Sklepie nie można dokonać zakupu produktów w cenie 0 PLN/EUR. Cena produktu równa „0” oznacza błąd systemu. 

3.15. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

3.16. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego lunfardo.pl w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

3.17. Dokonując rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w paragrafie 9 niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.   i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) w celu opisanym w punkcie 8 poniżej. Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania zamówienia złożonego przez klienta.

3.18. Rejestrując się, Użytkownik może zaakceptować możliwość otrzymywania materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych oraz życzeń urodzinowych na pocztę e-mail. Po rejestracji ustawienia powiadomień może dowolnie edytować w swoim profilu w ramach Konta w zakładce Panel klienta.

3.19. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.20. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

3.21. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy adekwatny do sposobu płatności wybranego po  potwierdzeniu zamówienia.

 

4. WARUNKI ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH I AUTORSKICH


4.1 Projekt autorski to usługa, w której przedmiotem świadczenia jest produkt zaprojektowany przez Usługodawcę , na drodze ustaleń mailowych pomiędzy Sklepem  a Zamawiającym w wypadku, kiedy Zamawiający nie znajduje na stronie sklepu produktu odpowiadającego jego potrzebom (zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy).

 4.2. Usługodawca wykonuje na życzenie Klienta usługę zaprojektowania spodni  według wytycznych Klienta. Projekty takie są wyceniane każdorazowo indywidualnie. Przed dokonaniem ostatecznego zamówienia Klient jest informowany o proponowanej cenie.

4.3. W przypadku realizowania projektu z uwzględnieniem utworu graficznego pochodzącego od Zamawiającego, Klient oświadcza, że jest właścicielem utworu i posiada do niego prawa autorskie i majątkowe. 

4.4. W przypadku realizowania projektu tworzonego w całości przez Usługodawcę, Klient otrzyma ostateczną wizualizację projektu drogą mailową. Warunkiem realizacji takiego projektu jest akceptacja wysłanej wizualizacji i uiszczenie opłaty zgodnie z § 3.

 

5. FORMY PŁATNOŚCI I CENY

5.1. Na każdy sprzedany towar Usługodawca wystawia  imienny dowód zakupu (fakturę).

5.2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Transferuj.pl, PayPal ( w tym kartą płatniczą), Przelewy24 lub przelewem na konto bankowe sklepu:

Bank Millenium S.A
96 1160 2202 0000 0003 3715 6235
Anna Kaczmarczyk Lunfardo

Paczółtowice 302

32-065 Krzeszowice

Dla Klientów zagranicznych:

Anna Kaczmarczyk Lunfardo

Paczółtowice 302

32-065 Krzeszowice

Polska


Nr konta IBAN :

PL 96 1160 2202 0000 0003 3715 6235

Kod SWIFT banku:

BIGBPLPW

Adress: Banka Millenium S.A
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

6. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

6.1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Usługodawca poinformuje Zamawiającego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

6.2. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia, w szczególności z powodu niedostępności towaru, zawiadomi o tym Zamawiającego i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

6.3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, usługi InPost lub za pośrednictwem  Poczty Polskiej. Towar może być także odebrany osobiście pod adresem wskazanym w korespondencji między zamawiającym a Sklepem.

6.4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówionego produktu oraz czas dostarczenia go.

6.5. Orientacyjny czas przygotowania zamówionego produktu: do 10 dni roboczych.

6.6. Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki:

-Kurier -  maksymalnie 2 dni na terenie Polski

-Poczta Polska - wysyłka zagraniczna (zagraniczny list polecony) - maksymalnie 7 dni

-InPost Paczkomaty - wysyłka krajowa do 2 dni roboczych

 6.7. W przypadku opóźnienia dostawy z winy kuriera/poczty, Usługodawca składa reklamację w imieniu Zamawiającego.

6.8. Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 5 dni roboczych w przypadku trudności w przygotowaniu produktów do wysyłki w deklarowanym czasie, o czym Zamawiający zostanie powiadomiony.

6.9. Zamawiający jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określanymi podczas składania zamówienia. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

Dostawa kurierem(Polska) - 18 zł brutto

Dostawa pocztą polską - 15 zł brutto
Dostawa paczki zagranicznej przez Pocztę Polską - 61,50 zł  brutto

Dostawa paczki zagranicznej ( USA, Kanada) - 89 zł brutto

Dostawa InPost Paczkomaty - 10 zł brutto

Odbiór osobisty- darmowy 

6.10. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny Sklepu pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. 

6.11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Zamawiającego w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.

6.12. Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są dostępne w ilościach ograniczonych, a realizacja zamówień na te towary uzależniona jest od kolejności wpływu zamówień.

6.13. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych towarów.

 

7. ZWROTY

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn informując o tym Usługodawcę w dogodny dla siebie sposób w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu (podstawa prawna: art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r.).

7.2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.3 Konsument może zgłosić chęć odstąpienia od umowy na dowolnie wybranych trwałym nośniku informacji. Rekomendowanym sposobem zgłoszenia chęci zwrotu produktu jest wysłanie na adres mailowy : lunfardo.krakow@gmail.com formularza lub informacji o decyzji odstąpienia od umowy. Wzory formularzy do pobrania pod linkami:

formularz Odstapienia od umowy

formularz odstąpienia od umowy -wymiana towaru

7.4. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy Usługodawca potwierdzi przyjęcie takiej informacji tą samą drogą, którą została ona przekazana. 

7.5.  Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

7.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, na własny koszt, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

7.7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7.8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.9. Adres, na który należy odesłać zwracany produkt:

Anna Kaczmarczyk Lunfardo
Paczółtowice 302
32-065 Krzeszowice
POLSKA

Tel. kontaktowy: 537420451

7.10. Prawo odstąpienia o umowy nie dotyczy zamówień indywidualnych i autorskich (zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r.).

8. REKLAMACJE

8.1. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia produktu wolnego od wad.

8.2. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub wady prawnej, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od Umowy lub wymianie produktu na wolny od wad.

8.3.  Zaleca się jednak podanie przez Zamawiającego w opisie reklamacji poniższych informacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

            8.3.1 informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności   rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

           8.3.2 żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży   lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

           8.3.3 danych kontaktowych składającego reklamację.

8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej efektywnego otrzymania.

8.5. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8.6. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego . W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).

8.7. Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży

8.8. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki, do Wniosku reklamacyjnego należy dołączyć dowód powstania uszkodzenia podczas transportu, czyli przed odbiorem przesyłki przez Zamawiającego (np. protokół spisany w obecności dostawcy wraz z jego podpisem). Towar należy odesłać razem z dokumentem potwierdzającym zakup w Sklepie oraz uzasadnieniem reklamacji

8.9. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Konsument może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres.

 

9. OCHRONA DANYCH i POLITYKA PRYWATNOŚCI

9.1.1. Informacje ogólne.

9.1.Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (dalej RODO) roku informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Anna Kaczmarczyk Lunfardo z siedzibą w Paczółtowicach 302, 32-065 Krzeszowice. NIP 5130030516; REGON 123145750

9.2. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Annie Kaczmarczy dane kontaktowe: lunfardo.krakow@gmail.com
9.3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
9.4. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
9.5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie
c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru
d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
9.6. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
9.7. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
9.8. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
a) Kurier DPD;
b) Poczta Polska
c) InPost Paczkomaty
9. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
9.10. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
9.11. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
9.12. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
9.13. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta

9.9.14. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a)Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Smarthost.pl Sp. z o.o

9.1.2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

9.1.3. Informacja o plikach cookies.

 1. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

9.1.4. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie praw konsumentów.