Regulamin sklepu internetowego lunfardo.pl

Obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku


1. REGULACJE WSTĘPNE


1.1. Sklep Internetowy Lunfardo, działający pod adresami podanymi w pkt. 1.2. zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę  Anna Kaczmarczyk Lunfardo z siedzibą w Paczółtowicach 302, gmina Krzeszowice, Polska, NIP 5130030516, REGON 123145750 .
1.2. Sklep dostępny jest pod adresami:
- http://lunfardo.pl/pl/ – wersja w języku polskim
- http://lunfardo.pl/en/– wersja w języku angielskim


1.3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
- Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu;
- Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Sklepie;
- Zamawiający - Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany, który złożył zamówienie w Sklepie.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Do złożenia zamówienia konieczne jest wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie w kształcie obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

2.2. Przed dokonaniem zakupu Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

2.3. Regulamin może ulec zmianie. Każda zmiana będzie publikowana na stronie Sklepu w zakładce Regulamin. Informacja o zmianie Regulaminu udostępniana będzie 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2.4. W razie, gdy Użytkownik Zarejestrowany, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie obsługę Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Informację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Sklepu podany w zakładce Kontakt.

2.5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Sklepem zgodnie z prawem polskim.

2.6. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terenie całego świata.

2.7. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 

 

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW


3.1. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem podstawowym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza na stronie Sklepu.

3.2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż indywidualne ustawienia komputera mogą powodować nieznaczne różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

3.3. Kupując jeden z produktów w sklepie lunfardo.pl, Klient przyjmuje do wiadomości, iż produkt wymaga określonej dbałości, aby zachować satysfakcjonującą jakość i stan wyjściowy produktu. Do każdego produktu dołączana jest instrukcja prania oraz prasowania produktu. Zaleca się stosowanie do zaleceń instrukcji w celu zachowania satysfakcjonującej jakości produktu.

3.4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3.5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.6. Zamawiający dokonuje wyboru określonego produktu z katalogu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu i dodaje go do wirtualnego koszyka. Zamówienie jest skuteczne, gdy Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail a także dokona opłaty wskazanej przez system podczas procesu składania zamówienia. 

3.7. Składając zamówienie, Zamawiający zamawia i potwierdza warunek zapłaty za zamówienie w celu jego realizacji. 

3.8. Złożenie zamówienia jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem. 

3.9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 3.10. W przypadku kiedy indywidualne wymiary Klienta nie mieszczą się w skali zamieszczonej w dziale „Tabela Rozmiarów”, klient wybiera produkt z katalogu w rozmiarze najbardziej zbliżonym do jego wymiarów. W procesie dokonywania zamówienia, po wprowadzeniu danych adresowych, klient ma możliwość wpisania dokładnych wymiarów w polu : „Komentarze do Twojego zamówienia”. 

3.11. Ceny podawane na stronie Sklepu zawierają podatek VAT.

3.12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą potwierdzonych zamówień. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

3.13. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego.

3.14 W Sklepie nie można dokonać zakupu produktów w cenie 0 PLN/EUR. Cena produktu równa „0” oznacza błąd systemu. 

3.15. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

3.16. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego lunfardo.pl w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

3.17. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.18. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

3.19. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy adekwatny do sposobu płatności wybranego po  potwierdzeniu zamówienia.

 

4. WARUNKI ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH I AUTORSKICH

4.1. Projekt indywidualny to usługa , w której przedmiotem świadczenia jest produkt zaprojektowany przez Zamawiającego poprzez system Konfiguratora znajdującego się na stronie Sklepu, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta  (zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy) . 

4. 2. Zamawiający projektuje własny produkt wedle danych i możliwości rozwiązań technologicznych podanych w Kreatorze. Na rozwiązania technologiczne składają się m.in: rodzaj i kolor materiału, rodzaj wykroju, rozwiązania kieszeni przednich i tylnich, rodzaj i ilość zakładek, rodzaj szlufek, wybór opcji lampasu, rozcięcia bocznego, kantu. 

4.3. Efektem końcowym projektu indywidualnego jest widok graficzny produktu. 

4.4. Klient przyjmuje do wiadomości, że ostateczny podgląd zamówienia realizowanego przez system Kreatora, jest jedynie przedstawieniem graficznym produktu, a nie ostatecznym widokiem dostarczanego towaru. Ostateczny towar dostarczony do klienta może się zatem różnić od projektu graficznego pod względem kolorystyki, proporcji itp. 

4.5. Projekt indywidualny jest wyceniany każdorazowo indywidualnie, w zależności od wyboru ilości i jakości dostępnych w Kreatorze rozwiązań technologicznych. 

4.6.  Przed dokonaniem ostatecznego zamówienia Zamawiający jest informowany o proponowanej cenie. 

4.7. Projekt autorski to usługa, w której przedmiotem świadczenia jest produkt zaprojektowany przez Usługodawcę , na drodze ustaleń mailowych pomiędzy Sklepem  a Zamawiającym w wypadku, kiedy Zamawiający nie znajduje na stronie sklepu produktu odpowiadającego jego potrzebom (zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy).

 4.8. Usługodawca wykonuje na życzenie Klienta usługę zaprojektowania spodni  według wytycznych Klienta. Projekty takie są wyceniane każdorazowo indywidualnie. Przed dokonaniem ostatecznego zamówienia Klient jest informowany o proponowanej cenie.

4.9. W przypadku realizowania projektu z uwzględnieniem utworu graficznego pochodzącego od Zamawiającego, Klient oświadcza, że jest właścicielem utworu i posiada do niego prawa autorskie i majątkowe. 

4.10. W przypadku realizowania projektu tworzonego w całości przez Usługodawcę, Klient otrzyma ostateczną wizualizację projektu drogą mailową. Warunkiem realizacji takiego projektu jest akceptacja wysłanej wizualizacji i uiszczenie opłaty zgodnie z § 3.

 

5. FORMY PŁATNOŚCI I CENY

5.1. Na każdy sprzedany towar Usługodawca wystawia  imienny dowód zakupu (fakturę).

5.2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Transferuj.pl, PayPal ( w tym kartą płatniczą), Przelewy24 lub przelewem na konto bankowe sklepu:

Bank Millenium S.A
96 1160 2202 0000 0003 3715 6235
Anna Kaczmarczyk Lunfardo

Paczółtowice 302

32-065 Krzeszowice

Dla Klientów zagranicznych:

Anna Kaczmarczyk Lunfardo

Paczółtowice 302

32-065 Krzeszowice

Polska


Nr konta IBAN :

PL 96 1160 2202 0000 0003 3715 6235

Kod SWIFT banku:

BIGBPLPW

Adress: Banka Millenium S.A
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

6. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

6.1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Usługodawca poinformuje Zamawiającego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

6.2. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia, w szczególności z powodu niedostępności towaru, zawiadomi o tym Zamawiającego i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

6.3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, usługi InPost lub za pośrednictwem  Poczty Polskiej. Towar może być także odebrany osobiście pod adresem wskazanym w korespondencji między zamawiającym a Sklepem.

6.4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówionego produktu oraz czas dostarczenia go.

6.5. Orientacyjny czas przygotowania zamówionego produktu: do 10 dni roboczych.

6.6. Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki:

-Kurier -  maksymalnie 2 dni na terenie Polski

-Poczta Polska - wysyłka zagraniczna (zagraniczny list polecony) - maksymalnie 7 dni

 6.7. W przypadku opóźnienia dostawy z winy kuriera/poczty, Usługodawca składa reklamację w imieniu Zamawiającego.

6.8. Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 5 dni roboczych w przypadku trudności w przygotowaniu produktów do wysyłki w deklarowanym czasie, o czym Zamawiający zostanie powiadomiony.

6.9. Zamawiający jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określanymi podczas składania zamówienia. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

Dostawa kurierem(Polska) - 18 zł brutto

Dostawa pocztą polską - 15 zł brutto
Dostawa paczki zagranicznej przez Pocztę Polską - 61,50 zł  brutto

Odbiór osobisty- darmowy 

6.10. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny Sklepu pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. 

6.11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Zamawiającego w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.

6.12. Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są dostępne w ilościach ograniczonych, a realizacja zamówień na te towary uzależniona jest od kolejności wpływu zamówień.

6.13. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych towarów.

 

7. ZWROTY

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn informując o tym Usługodawcę w dogodny dla siebie sposób w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu (podstawa prawna: art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r.).

7.2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.3 Konsument może zgłosić chęć odstąpienia od umowy na dowolnie wybranych trwałym nośniku informacji. Rekomendowanym sposobem zgłoszenia chęci zwrotu produktu jest wysłanie na adres mailowy : lunfardo.krakow@gmail.com formularza lub informacji o decyzji odstąpienia od umowy. Wzory formularzy do pobrania pod linkami:

formularz Odstapienia od umowy

formularz odstąpienia od umowy -wymiana towaru

7.4. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy Usługodawca potwierdzi przyjęcie takiej informacji tą samą drogą, którą została ona przekazana. 

7.5.  Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

7.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, na własny koszt, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

7.7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7.8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.9. Adres, na który należy odesłać zwracany produkt:

Anna Kaczmarczyk Lunfardo
Paczółtowice 302
32-065 Krzeszowice
POLSKA

Tel. kontaktowy: 725364945

7.10. Prawo odstąpienia o umowy nie dotyczy zamówień indywidualnych i autorskich (zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r.).

8. REKLAMACJE

8.1. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia produktu wolnego od wad.

8.2. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub wady prawnej, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od Umowy lub wymianie produktu na wolny od wad.

8.3.  Zaleca się jednak podanie przez Zamawiającego w opisie reklamacji poniższych informacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

            8.3.1 informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności   rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

           8.3.2 żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży   lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

           8.3.3 danych kontaktowych składającego reklamację.

8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej efektywnego otrzymania.

8.5. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8.6. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego . W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).

8.7. Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży

8.8. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki, do Wniosku reklamacyjnego należy dołączyć dowód powstania uszkodzenia podczas transportu, czyli przed odbiorem przesyłki przez Zamawiającego (np. protokół spisany w obecności dostawcy wraz z jego podpisem). Towar należy odesłać razem z dokumentem potwierdzającym zakup w Sklepie oraz uzasadnieniem reklamacji

8.9. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Konsument może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres.

 

9. OCHRONA DANYCH


9.1. Podczas rejestracji w Sklepie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania o nowościach i promocjach w Sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

9.2. Użytkownik rejestrując się Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

9.3. Dane osobowe Użytkownika chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

9.4. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów wymienionych w pkt. 8.1.

9.5. Administratorem danych osobowych jest Sklep.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie praw konsumentów.